Sunday, 25/07/2021 - 02:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Thành

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ

TRƯỜNG MN BÌNH THÀNH

 

Số: 195/KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

          Bình Thành, ngày 01 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển sinh năm học 2021 - 2022

 
  

 

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo Định Hóa về việc huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ số trẻ trên địa bàn xã và điều kiện thực tế  của nhà trường, trường mầm non Bình Thành xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 như sau:

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đặc điểm tình hình:

- Thuận lợi:

Trường mầm non Bình Thành luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GDĐT Định Hoá, cấp uỷ đảng chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các bậc cha mẹ học sinh, nhân dân xã Bình Thành.

Hệ thống mạng lưới trường lớp, đội ngũ CBQL, giáo viên được kiện toàn  đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, trình độ năng lực khá vững vàng, có tâm huyết với nghề tận tuỵ với công việc tạo được niềm tin và sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh.

100% CBQL, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

 Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi được đầu tư khang trang phù hợp với môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đáp ứng với nhu cầu gửi con của nhân dân

Công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp cao đạt và vượt kế hoạch.

-  Khó khăn:

 Địa bàn xã rộng xa nơi trung tâm, dân cư sống không tập trung, đời sống nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp nên khăn trong việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

 

2. Nhiệm vụ chung:

Năm học 2021-2022 nhà trường nghiêm túc triển khai việc thực hiện nội quy, Chỉ thị Nghị quyết, pháp lệnh dân chủ, nhiệm vụ của toàn ngành dưới sự chỉ đạo của các cấp.

Triển khai sâu rộng thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh, cộng đồng phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội.

Tích cực tham mưu với đảng chính quyền các cấp, các ngành để có kế hoạch xây dựng trường lớp đảm bảo quy mô học sinh theo Điều lệ trường mầm non.

- Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Mở rộng mạng lưới trường lớp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng tỷ lệ trẻ đến trường, đạt 31.5% trở lên trẻ độ tuổi nhà trẻ và 100% trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, duy trì trẻ 5 tuổi ra lớp 100%.

- Thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2021-2022. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Đối tượng tuyển sinh trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi trên địa bàn xã Bình Thành. 

- Thời gian tuyển sinh  tháng 07/2021.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên trực tiếp xuống từng xóm bản để điều tra trẻ tại gia đình.

- Tổng hợp báo cáo công tác tuyển sinh.

4. Kế hoạch quy mô phát triển trường lớp học sinh:

- Tổng số nhóm lớp: 10 nhóm lớp.

Trong đó:

NT: 02 nhóm      

MG: 08 lớp

- Tổng số học sinh: 280 cháu

 + Học sinh nhà trẻ: 64 cháu

 + Học sinh mẫu giáo: 216 cháu: (3 tuổi: 65 trẻ; 4 tuổi:75 trẻ; 5 tuổi: 76 trẻ)

 

 

5. Các biện pháp thực hiện:

- Kiện toàn cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên các tổ chức trong nhà trường.

- Thành lập Ban tuyển sinh để triển khai và tổ chức thực hiện

- Tổ chức tuyển sinh tại trường ngày  7, 8/7/2021.

- Phân công giao nhiệm vụ cho từng giáo viên và các bộ phận cùng thực hiện.

- Tuyên truyền vận động phụ huynh bằng mọi hình thức, truyền thanh từ các thôn xóm qua các cuộc họp hội đồng nhân dân và cuộc họp phụ huynh đầu năm.

- Tiếp tục điều tra danh sách cụ thể của từng độ tuổi 0-5 tuổi toàn xã.

- Duy trì và đảm bảo sỹ số học sinh theo nhóm lớp.

- Làm tốt công tác tuyên tryền thông tin hai chiều giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non xây dựng đoàn kết nội bộ thống nhất cao cùng thực hiện.

- Tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương các cấp để thực sự quan tâm chỉ đạo sát sao với nhà trường, xây dựng, sửa chữa CSVC và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường Mầm non Bình Thành.

 

Nơi nhận:

- UBND xã (báo cáo);

- Ban tuyển sinh;

- 14 xóm trên địa bàn xã;

- Lưu: VT-MN.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ TRƯỜNG MN BÌNH THÀNH

 
  
 

Số: …/QĐ-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

          Bình Thành, ngày … tháng 8 năm 2020

 

    

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban tuyển sinh

Năm học 2020 - 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH THÀNH

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo, quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-MN, ngày 25 tháng 03 năm 2020, Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021 của trường Mầm non Bình Thành;    

Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Thành lập Tổ công tác tuyển sinh học sinh mầm non, năm học 2020-2021 (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Tổ công tác tuyển sinh có trách nhiệm thông báo, thu nhận đơn và hồ sơ đăng kí học, hướng dẫn phụ huynh đăng kí cho con vào học tại trường theo quy định. Thời gian làm việc ngày 4, 5/08/2020.

          Điều 3. Các ông (bà) trong Ban giám hiệu các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT-MN.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thương

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số:…ngày … tháng 8 năm 2020, về việc thành lập Tổ công tác tuyển sinh năm học 2020 -2021)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đinh Thị Thương    

Hiệu trư­ởng

 

2

Đỗ Thị Huệ     

CTCĐ, PHT

 

3

Hà Thị Duyên

Phó Hiệu trưởng

 

4

Nguyễn Thu Hằng

GV, TT tổ 1

 

5

Trần Thị Thắm

GV, TT tổ 2

 

6

Phạm Thị Châu

GV, TP tổ 1

 

7

Lương Thị Thượng

GV, TP tổ 2

 

8

Ma Thị Nhâm

GV

 

9

Ma Thị Lựu

GV

 

 

Danh sách ấn định 09 người./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ

 TRƯỜNG MN BÌNH THÀNH

 

Số: …/QĐ-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

          Bình Thành, ngày … tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho Ban tuyển sinh

Năm học 2020 - 2021

 
  

 

HIỆU TR­­ƯỞNG TR­ƯỜNG MẦM NON BÌNH THÀNH

 

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo, quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-MN, ngày 25 tháng 03 năm 2020, Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021 của trường Mầm non Bình Thành;    

Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho Ban tuyển sinh năm học 2020 - 2021 (có danh sách phân công đính kèm).

          Điều 2. Ban tuyển sinh căn cứ kế hoạch chỉ tiêu, thực hiện nhiệm vụ phân công, tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng đúng theo hướng dẫn.

          Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

-  Như điều 3 (để thực hiện);

-  Lưu VT-MN.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thương

 

DANH SÁCH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

(Đính kèm  Quyết định số:…/QĐ-MN ngày … tháng 8 năm 2020, của trường mầm non Bình Thành)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ trong ban

 

 

1

 

Đinh Thị Thương

 

Hiệu trưởng - Trưởng ban

Chỉ đạo phụ trách chung, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tuyển sinh, niêm yết kết quả tuyển sinh.

 

 

2

 

 

Đỗ Thị Huệ

 

 

P. Hiệu trưởng- CTCĐ

Phó ban

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh: Bàn ghế, niêm yết thông bao các quy định, chỉ tiêu, thời gian, hình thức tuyển sinh- Trực tuyển sinh. Tổng hợp kết quả tuyển sinh đối chiếu số liệu Phổ cập báo cáo trưởng ban

 

 

3

 

 

Hà Thị Duyên

 

 

P. Hiệu trưởng

Phó ban

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh: Bàn ghế, niêm yết thông báo các quy định, chỉ tiêu, thời gian, hình thức tuyển sinh-

Phụ trách in ấn tài liệu có liên quan đến tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh.

Trực tuyển sinh.

 

4

 

Nguyễn Thu Hằng

 

Giáo viên, TTCM

Thư ký

Chuẩn bị máy tính, hỗ trợ tuyển sinh. Trực tuyển sinh

Tổng hợp danh sách trẻ được tuyển sinh.

 

 

5

 

 

Trần Thị Thắm

 

 

Giáo viên - TTCM

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh: Bàn ghế, niêm yết thông báo các quy định, chỉ tiêu, thời gian, hình thức tuyển sinh- Thực hiện công tác tuyển sinh độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng. Trực tuyển sinh.

6

 

Phạm Thị Châu

Giáo viên - TPCM

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh: Bàn ghế, niêm yết thông báo các quy định, chỉ tiêu,thời gian, hình thức tuyển sinh. Thực hiện công tác tuyển sinh độ tuổi 5-6 tuổi.

Trực tuyển sinh.

7

 

Lương Thị Thượng

Giáo viên - TPCM

Thực hiện công tác tuyển sinh độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng. Trực tuyển sinh.

8

 

Ma Thị Nhâm

Giáo viên

Thực hiện công tác tuyển sinh độ tuổi 3-4 tuổi.

Trực tuyển sinh

9

 

Ma Thị Lựu

Giáo viên

Thực hiện công tác tuyển sinh độ tuổi 4-5 tuổi.

Trực tuyển sinh

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HOÁ

    TRƯỜNG MN BÌNH THÀNH

 

Số: … /BC-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

          Bình Thành, ngày tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

Công khai kết quả tuyển sinh năm học 2020 - 2021

 
  

 

Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020 - 2021;

Thực hiện Kế hoạch số …/KH-MN, ngày 03 tháng 8 năm 2020 của trường Mầm non Bình Thành, Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021;

Trường Mầm non Bình Thành  báo cáo công khai kết quả tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau.

1. Quy mô phát triển trường lớp học sinh :

Dự kiến theo kế hoạch

- Tổng số học sinh cần tuyển: 325 cháu

+ Nhà trẻ: 60

+ Mẫu giáo: 265 học sinh

Kết quả Tổng số học sinh đã tuyển: 262 trẻ.

Nhà trẻ: 40

Mẫu giáo: 222 ( MG 3 tuổi: 75; 4 tuổi: 75; 5 tuổi:  72)

Trẻ tuyển mới: 74 cháu

Huy động trẻ Mẫu giáo ra lớp: 80,7%.

Nhà trường tiến hành phân chia lớp học theo đúng độ tuổi quy định.

-Tổng số nhóm lớp: 10 nhóm lớp.

Trong đó :

NT: 02 nhóm      

MG: 08  lớp (Mẫu giáo 5 tuổi: 03 lớp; MG 4 tuổi: 03 lớp; MG 3 tuổi: 03 lớp; Nhà trẻ: 2 nhóm)

Tổng số trẻ đến trường giảm so với kế hoạch là 63 cháu, lý do: Trẻ đi học trái tuyến tại xã Minh Tiến, huyện Đại Từ và xã Phú Đình. Số trẻ nhà trẻ thiếu so với kế hoạch nhà trường tiếp tục tuyên truyền vận động trẻ ra lớp trong năm học.

Trên đây là Báo cáo kết quả tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường  Mầm non Bình Thành.

 

Nơi nhận:

- Ban tuyển sinh;

- Lưu: VT-MN.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 152
Tháng 07 : 4.308
Năm 2021 : 110.162