Sunday, 25/07/2021 - 04:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Thành

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG MN BÌNH THÀNH

 

         Số: 191 /KH-MN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Thành, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021

 

Thực hiện công văn số 358/ PGDĐT-TH  ngày 07/6/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa về triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021.

Trường Mầm non Bình thành xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong  đời sống xã hội.

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại trường học. Tuyên truyền tới CBGVNV và phụ huynh học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, tập trung ngăn chặn, không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu

- Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đối với công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học. Đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, an toàn cho CBGVNV, học sinh trong quá trình tham gia công tác, học tập.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBGVNV và phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh, phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, tệ nạn ma túy trong nhà trường và cộng đồng.

- Xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai thực hiện thường xuyên.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để tuyên truyền, lồng ghép, tích hợp vào chương trình giáo dục. Có đánh giá kết quả thực hiện hằng năm, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác quản lý

- Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy theo từng năm.

- Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ CBGVNV.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý các thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn ma túy của nhà trường từ phía CBGVNV.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện cho đội ngũ CBGVNV tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan học tập nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, có hình thức biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy.

2. Công tác giáo dục, tuyên truyền

a) Nội dung

- Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy, xử lý hành vi có liên quan đến tệ nạn ma túy và các quy định khác có liên quan.

- Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, biện pháp giảm tác hại, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế.

- Có lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn ma túy.

- Có ý thức tự giác khai báo về tình trạng sử dụng, nghiện ma túy và các gương điển hình nỗ lực, quyết tâm từ bỏ ma túy.

- Ý thức trách nhiệm của CBGVNV trong việc phát hiện, đấu tranh chống tệ nạn ma túy, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào nhà trường, gia đình và xã hội.

b) Biện pháp

- Giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong CBGVNV về phòng, chống tệ nạn ma túy trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp Hội đồng nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn, qua trang Website của nhà trường..

- Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khóa: Thực hiện lồng ghép trong chương trình giáo dục thông qua các hoạt động ngày hội ngày lễ; Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

- Các hình thức giáo dục, tuyên truyền khác: Lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của địa phương.

3. Công tác phối hợp

- Nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào, các cuộc vận động khác.

- Nhà trường phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm định kỳ hoạt đột xuất khi cần thiết để phát hiện CBGVNV sử dụng trái phép chất ma túy.

4. Công Tác kiểm tra, đánh giá

- Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng thực trang tình hình và kết quả thực hiện để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Báo cáo những vấn đề xảy ra trong nhà trường về Phòng GDĐT huyện Định Hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống ma túy trong trường học. Triển khai thực hiện và tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy – 26/6″.
 Chú trọng việc lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ.... Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong CBGVNV thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, họp hội đồng nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn... để lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, đưa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình và kết quả thực hiện để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

3. Báo cáo định kỳ về những vấn đề xảy ra trong nhà trường về Phòng GDĐT để kịp thời giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống ma túy trong trường học năm 2021 của trường mầm non Bình Thành./. 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (báo cáo);

- BCĐ, CBGVNV (thực hiện);

- Webssite nhà trường;

- Lưu: HS.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

Đinh Thị Thương

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 152
Tháng 07 : 4.309
Năm 2021 : 110.163