Trường Mầm non Bình Thành có đủ số lượng cán bộ, giáo viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ về việc quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Nhà trường có 22 giáo viên, và phân bố đủ cho các nhóm lớp.

Cụ thể:

- Nhóm trẻ 04 giáo viên/2 nhóm

- Mẫu giáo 18 giáo viên/8 lớp

- Trình độ chuyên môn của BGH trên chuẩn 3/3 = 100%

- Trình độ của giáo viên đạt chuẩn 22/22 giáo viên = 100%, trong đó trên chuẩn 20 giáo viên, đạt tỷ lệ 91,3% (đại học: 20, cao đẳng: 02).

- 100% giáo viên được đánh giá xếp loại khá và xuất sắc trở lên theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, không có giáo viên xếp đạt yêu cầu và loại kém.